ViewSonic Europe Limited (“ViewSonic”)
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

ViewSonic Europe Limited (“ViewSonic”) olarak https://viewsonicclub.com/ internet sitemizde ve tüm alt alan adlarımızda şahsınıza ait kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçlerine hassasiyetle önem vermekteyiz. İşbu aydınlatma metni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile ilgili Yönetmelikler, Tebliğler ve Kurul kararları doğrultusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu metinde; kişisel verilerinizi işleme amacımız, hangi kişisel verilerinizi hangi yöntemle, hangi hukuki sebebe dayanarak işlediğimiz, kimlere ve hangi amaçla aktarabileceğimiz ve sahip olduğunuz haklarınız konularında detaylı bilgilere yer verilmiştir. Bu sebeple; aydınlatma metnini dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Sürecindeki Temel İlkelerimiz ve Önceliklerimiz

Kişisel verilerinizi 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında öngörülen usul ve esaslara uygun şekilde işleyerek korumaktayız. Kanun kapsamındaki “kişisel veri” ifadesinin yalnızca gerçek kişilere ait olan verileri kapsadığını, tüzel kişilere ait “kişisel veri” tanımlamasının olmadığını ayrıca bildirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru bir şekilde ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlarımız doğrultusunda işlemekteyiz. Ayrıca kişisel verilerinizi; işlediğimiz amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlediğimiz amaç için gereken süre kadar muhafaza etmekteyiz.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamındaki kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla veya veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

İşbu aydınlatma metninde yazılı kişisel veri işleme amacımız değiştiğinde veri işleme faaliyetine başlamadan önce aydınlatma metnini güncelleyerek bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getireceğiz.

 1. Tanımlar

Okumakta olduğunuz Aydınlatma Metninde ve Kanun’da yer alan teknik terimleri daha anlaşılabilir kılmak adına 6698 sayılı Kanun’a uygun, açık ve sade şekliyle aşağıda sıraladık:

Kişisel veri: Kimliği belirli olan veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi,

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerinizi işleyen, veri işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, verilerinizi korumak üzere kurulan veri kayıt sistemi altyapısını hazırlayan ve yöneten sorumluyu,

Veri sorumlusu temsilcisi: Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını Kanun’da belirlenen şartlarla temsile yetkili Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemini, ifade eder.

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Şartlarımız

Kanun’a göre kişisel veriler bazı istisnalar dışında ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir. Açık rıza olmadan işlenebilen kişisel veriler şu şekildedir;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Gerek 5651 sayılı Kanun’a göre yer sağlayıcı olmamız sebebiyle doğan yükümlülüklerimiz, gerekse web sitemize üye olmanızla birlikte 6098 sayılı Kanun’a göre kurulan üyelik sözleşmesi kapsamında kanunlarda yazılı sebeplerle asgari düzeyde gerekli kişisel verileriniz açık rıza olmadan işlenebilir.

 1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifası

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilir.

 1. Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Gerek adli makamlar gerekse idari makamlar tarafından bilgi ve belge talep edilmesi gibi sebeplerle hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilir.

 1. Alenileştirilmiş veri

Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması durumunda bu verilerin işlenmesi mümkündür.

 1. Hak tesisi, kullanılması ve korunması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilir.

 1. Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak ViewSonic Europe Limited (“ViewSonic”) ‘in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilir.

 1. İşlediğimiz Kişiler Verileriniz ve İşleme Gerekçelerimiz

Kişisel Verileriniz

İşleme Amaçlarımız

T.C. Kimlik Numarası, İsim
Soyisim, Doğum Tarihi, EPosta, Cep telefonu, braş, hangi okuş, açık adres
Kullanıcı Adı, Özgeçmiş,
cep Telefon Numarası, El Yazısı
ile günün tarihini içeren ve
Kimlikli Öz Çekim Fotoğrafı

Viewsonicclub.com sitemize üyeliğinizi gerçekleştirmek,
bilgilerinizi doğrulamak ve üyelik hesabınızı
onaylamak suretiyle üyelik sözleşmesinin
kurulması için asgari seviyede gerekli olması,
5651 ve 5237 sayılı Kanunlar gereği adli ve idari
makamlar tarafından talep edilmesi
durumunda bu yükümlülüğün yerine
getirilmesi

IP Adresi, Trafik Verisi,
Çerezler, Kullanılan Cihaz,
İşletim Sistemi ve Tarayıcı

5651 ve 5237 sayılı Kanunlar gereği
adli ve idari makamlar tarafından talep
edilmesi durumunda bu yükümlülüğün
yerine getirilmesi,
Üyelerimizi/ Potansiyel üyelerimizi
daha yakından tanımaya ve bu
doğrultuda web sitemizin altyapısını
geliştirmek amacıyla meşru
menfaatimizin gerçekleştirilmesi

Özel Mesaj, Üye Notları,
Ceza Puanları ve Nedenleri

Üyelik hizmetinin ifası, 5651 ve 5237
sayılı Kanunlar gereği adli ve idari
makamlar tarafından talep edilmesi
durumunda bu yükümlülüğün yerine
getirilmesi

Profil Resmi, Sosyal
Temaslar ve Gruplar,
Resimler, Albümler, Meslek,
Konu ve Mesaj Altı İmza,
Banka Hesap Bilgileri,
Uzmanlıklar, Ticaret

Viewsonicclub.com sitemize üyeliğinizi sitemizdeki üyelik
hizmetinden en üst seviyede
yararlanmak amacıyla üye tarafından
ihtiyari olarak bu bilgilerin sisteme
girilmesi ve alenileştirilmesi

Puanlama Sisteminde Yer
Alan Bilgiler (I-Trader Sistemi)

 1. Üyelik girişi gerçekleştirilmediğinde IP Adresi, Trafik Verisi, Çerezler, Kullanılan Cihaz, İşletim Sistemi ve Tarayıcı gibi kişisel verileriniz anonim olarak işlenmektedir. Bu veriler kişisel veri sahibi ile ilişkilendirilmeden, web sitemizin alt yapısının güçlendirilmesi, potansiyel üyelerimizi daha yakından tanımak gibi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda anonim olarak işlenmektedir. Web sitemizi üyelik girişi yapmadan kullanmaya devam etmeniz halinde bu verilerin anonim olarak işlendiğini kabul etmiş sayılmaktasınız.
 2. Kişisel Verilerinizin Yurtiçi ve Yurtdışına Aktarılması (Paylaşılması)

Kişisel verilerinizi bu metinde yazılı işleme şartlarının yanında Veri sorumlusu ve yer sağlayıcı olarak kanunda belirtilen sebeplerle, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve meşru menfaatlerimizle sınırlı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla, partnerlerimizle, hukuki/ ticari çözüm ortaklarımızla ve adli/idari makamlarla paylaşmaktayız. Sayılan bu sebeplerle yaptığımız paylaşımlar ViewSonic Europe Limited (“ViewSonic”)’in denetiminde olup kişisel verilerinizin paylaşılması konusunda veri güvenliğinize en üst seviyede önem veriyoruz. Tüm paylaşımlarımız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun şekilde, yeterli önlemler alınarak ve yeterli koruma sağlanarak paylaşılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Yurtiçine Aktarılması

Kişisel verilerinizi Yurtiçinde www.isimteslici.net bünyesinde bulunan sunucularımızda saklamak ve yedeklemek için bu firmayla paylaşmaktayız. Bununla birlikte kişisel verilerinizi web sitemizin alt yapısını onarmak, stabil kılmak ve geliştirmek için teknik ekip, yazılım uzmanları, altyapı uzmanları, veritabanı uzmanları, grafik tasarım ekibi gibi dış hizmet sağlayıcılarımızla ve hukuki ihtilafların yönetilmesi ya da başvurularınızın cevaplandırılması için hukuk birimimizle ve avukatlarımızla Kanun’a uygun şekilde paylaşmaktayız

Kişisel verileriniz reklam anlaşmaları, ticari kampanyalar için iş ortaklarımızla da Kanun’a uygun şekilde paylaşılmaktadır. Bunun yanı sıra 5651 sayılı yasadan kaynaklanan yükümlülüklerimizin ve sorumluluklarımızın yerine getirilebilmesi amacıyla idari/ adli makamlar tarafından talep edilmesi halinde kişisel verileriniz bu makamlarla da paylaşılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verilerinizi, aydınlatma metninde yazılı işleme taahhüdümüz ve ilkelerimiz kapsamında tüm gerekli güvenlik tedbirlerini alarak web sitemizin alt yapısını onarmak, stabil kılmak ve geliştirmek için yurtdışında bulunan teknik ekip, yazılım uzmanları, altyapı uzmanları, veritabanı uzmanları, grafik tasarım ekibi gibi dış hizmet sağlayıcılarımızla, reklam anlaşmaları, ticari kampanyalar için iş ortaklarımızla meşru menfaatlerimiz doğrultusunda Kanun’a uygun şekilde paylaşmaktayız.

 1. Veri Sorumlusu ve Veri Sorumlusu Temsilcisi

Kişisel verileriniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşik Veri Sorumlusu ROKİTO DIGITAL LTD. sorumluluğunda işlenmektedir. ROKİTO, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Veri Sorumlusu Temsilcisi COŞKUN ÇETİN tarafından Kanun’da yazılı konularda temsil edilmektedir. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi’ne ait iletişim bilgileri şöyledir;

ROKİTO DIGITAL LTD. adına Veri Sorumlusu Temsilcisi COŞKUN ÇETİN

https://www.viewsonic.com/tr/contact/

 1. Veri Sahibi Olarak Bilgi Edinme Hakkınız, Başvuru Şekli ve Cevap
  1. Başvuru ve Esasları

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesine ve 10.03.2018 tarihli 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ’e göre veri sahibi olarak veri sorumlusu ROKİTO’ya Veri Sorumlusu Temsilcisi vasıtasıyla başvuru hakkına sahipsiniz. Başvurunuzu Türkçe yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilirsiniz. Başvuru yaparak aşağıda yazılı haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz.
 • Eğer kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin detaylı bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı (paylaşıldığı) üçüncü kişileri öğrenmeyi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteyebilirsiniz.

İşlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi talepleriniz yerine getirildiğinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı (paylaşıldığı) üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz.
 • İşlenen verilerinizin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradığınızı düşünüyorsanız zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvuru hakkınız kapsamındaki taleplerinizi; web sitemize üyelik sırasında girdiğiniz ve bu suretle veri kayıt sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak iletmeniz gerekmektedir. Yapacağınızı başvuruda;

 • Adınız, soyadınız,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranız, yabancı uyruklu iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
 • Varsa bildirime esas başkaca elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
 • Talep konusu

yer almalıdır. Ayrıca, talep konunuza ilişkin bütün bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz. Yaptığınız başvuru e-posta adresimize iletildiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

 1. Başvurunuza Cevap

Veri sahibi olarak yaptığınız başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak için gerekli ve yeterli her türlü idari ve teknik tedbirlerimiz mevcuttur. Yaptığınız başvuru neticesinde başvurunuz kabul edilir ya da gerekçesi açıklanarak reddedilir. Başvurunuz en kısa zamanda ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılarak başvuru sonucu; elektronik ortamda, başvurunuzu ilettiğiniz e-posta adresine gerekçelerimizle birlikte gönderilir. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 6698 Sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yazılı ücret talep edilebilir. Başvurunuzun kabul edilmesi halinde en kısa sürede talep konusu işlem hakkında işlemin gereğini yerine getirerek bilgi vereceğiz.

 1. Yürürlük

Okumakta olduğunuz aydınlatma metni viewsonicclub.com web sitemiz için mevzuata uygun şekilde hazırlanmış olup ihtilaf halinde ya da uygulamadaki çelişkilerde 6698 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuat düzenlemeleri dikkate alınacaktır. Aydınlatma metni, gereklilik halinde güncellenebilecek olup güncellendiğinde yeni aydınlatma metnine web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

ViewSonic Woodpad10 Bambu grafik tablet çekilişi Katılımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

ViewSonic Europe Limited (“ViewSonic”) (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde düzenlenecek çekilişler kapsamında elde edilecek tarafınıza ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır.), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve buna mukabil imha edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ve “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edilen şekilde ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca ViewSonic Europe Limited (“ViewSonic”) Veri Sorumlusudur.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Sosyal medya ve viewsonicclub.com platformlarında gerçekleştirilen çekilişler kapsamında toplanan kişisel verileriniz ViewSonic Europe Limited (“ViewSonic”) tarafından;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizi Yurtiçinde www.isimteslici.net bünyesinde bulunan sunucularımızda saklamak ve yedeklemek için bu firmayla paylaşmaktayız. Bununla birlikte kişisel verilerinizi web sitemizin alt yapısını onarmak, stabil kılmak ve geliştirmek için teknik ekip, yazılım uzmanları, altyapı uzmanları, veritabanı uzmanları, grafik tasarım ekibi gibi dış hizmet sağlayıcılarımızla ve hukuki ihtilafların yönetilmesi ya da başvurularınızın cevaplandırılması için hukuk birimimizle ve avukatlarımızla Kanun’a uygun şekilde paylaşmaktayız

Kişisel verileriniz reklam anlaşmaları, ticari kampanyalar için iş ortaklarımızla da Kanun’a uygun şekilde paylaşılmaktadır. Bunun yanı sıra 5651 sayılı yasadan kaynaklanan yükümlülüklerimizin ve sorumluluklarımızın yerine getirilebilmesi amacıyla idari/ adli makamlar tarafından talep edilmesi halinde kişisel verileriniz bu makamlarla da paylaşılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Çekilişe katılmanız ile birlikte tarafınızca alenileştirilen Kimlik Verileri(ad, soyad) İletişim Verileri (e-posta adresi, çalıştığınız okul ve brans bilgileri),  tipindeki kişisel verileriniz şirketimiz tarafından elektronik ortamda otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Bu kapsamda; tarafınızca alenileştirilen Viewsonicclub.com profilinizde yer alan ve tarafınızca özgürce belirlenmiş bilgiler ile bir üst paragrafta anılan farklı tipteki kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/c-d-e bentleri uyarınca, i) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ii) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 1. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman kişisel verilerinizle ilgili;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgileri,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgileri,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini,
 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini,

talep edebilirsiniz.

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi ıslak imzalı şekilde “ Nisbetiye M. Gazi Güçnar S. No:4/5 Beşiktaş – İstanbul ” adresine noter kanalıyla veya şahsi başvurunuzla ya da https://www.viewsonic.com/tr/contact/ adresinden iletebilirsiniz.

 

ViewSonic Europe Limited (“ViewSonic”)